REGULAMIN

Regulamin wynajmu i rezerwacji domków wczasowych "IDYLLA"

§1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków wczasowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zaliczka.
 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na Nr konta :
  96 88040000 0010 0104 6620 0001 kwotę zaliczki, o której mowa w §1, pkt. 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie indywidualnie określonej.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu.
 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 5. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 8. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 9. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 10. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z właścicielem.

§4. Odbiór domku.
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 13:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 4. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 5. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn.sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 7. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 8. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)
 9. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
 10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
Copyright ©2018 IDYLLA, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage